Kamu kurum ve kuruluşlarına Vali Arslantaş ayarı

Burdur Valiliği Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi

Vali Arslantaş, Burdur’da kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personelinin ilimizde yürütülen hizmetler sırasında uygulayacakları yöntemler ve uymaları gereken esasları içeren Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi yayınladı.

Yeni Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur’da kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde sunulması için, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personelinin ilimizde yürütülen hizmetler sırasında uygulayacakları yöntemler ve uymaları gereken esasları içeren Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi yayınladı. Bundan sonra devlet dairelerinde bugün git yarın gel, vatandaşa tepeden bakma, küçümseme, horlama, aşağılama gibi çürümüşlük ve yozlaşma örneklerinin, araç savurganlığının tarihe karışacağı ileri sürüldü. Genelge sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Vali Arslantaş imzalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 23.06.2020 Tarih 1 No.lu genelgede, kamu yönetim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşlarımızın devlete olan itibar ve itimatlarının artması ve demokrasilerde “devletin, sadece emreden değil, aynı zamanda hizmet üreten bir teşkilat olması” açısından yürütülen hizmetlerin en sağlıklı şekilde sunulması için genelgede belirtilen hususlarda azami hassasiyet gösterilmesi istendi.

Çalışma Usul ve Esaslarını içeren genelgede aşağıda belirtilen hususlara yer verildi.

1.       Kamu kurum ve kuruluşları alacakları kararlar ve yapacakları icraatlar ile “hayatı kolaylaştırmayı ve insanın mutluluğunu” esas alacaklardır.
2.       Amir ve memurlar arasında sevgi ve saygı esas olacak, bu durum mesai içi ve dışında da devam edecek ve Devlet memuru vakarı ile hareket edilecektir.
3.       Vatandaşların dilekçelerine yasal süresi içerisinde cevap verilecek, vatandaşın işlemi henüz tamamlanmamış ise işlemin seyri,  safahatı,  akıbeti, sonucu hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca müracaat sahibine bilgi verilecektir. Bütün kurumlarda yapılacak müracaatlara cevap vermek üzere yeteri kadar personel görevlendirilerek, sorumlu personelin kimler olduğu en geç 30.06.2020 günü mesai saati bitimine kadar Valiliğe bildirilecektir.
4.       Evrak tekidine izin verilmeyecektir.
5.       Devletin araç ve gereci,  özel işlerde kullanılmayacaktır.
6.       Resmi binaların gerek dış mekân şartları ve gerekse iç mekân açısından fiziki şartlarının (kabloların toplanması, boya badanaların temiz ve düzenli olması vb. hususlar olmak üzere) iyileştirilmesi için azami gayret gösterilecek, en geç 30.10.2020 tarihine kadar bu maddede belirtilen işlemler yapılmış olacaktır.
7.       Mesai saati başladığı zaman,  olağanüstü haller hariç olmak üzere, hiçbir mazeret memurun dairesinde olmamasını haklı göstermeyecektir. Bu nedenle bütün dairelerde mesai devam cetveli tutulacak, konu sıralı amirler tarafından takip edilecektir.
8.       Vatandaşlara güler yüzlü muamele edilecek, resmi kurum ve kuruluşlarda başta telefonlara cevap veren görevli personel olmak üzere, halk ile yüz yüze gelmek suretiyle vatandaşa doğrudan hizmet veren kurumlardaki görevli personeller en geç 30.10.2020 tarihine kadar “nezaket, sağlıklı iletişim, halkla ilişkiler vb.” konuları içeren kurstan geçeceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmış olup, diğer kurum ve kuruluşlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir. En geç 30.10.2020 tarihi itibariyle kurum ve kuruluşlar bahsi geçen kurstan geçen personelin isim,  soy isim ve sayısını Valiliğe bildirmiş olacaklardır.
9.       Bir insanın doğumundan ölümüne kadar her dakika ve saati hayatının bir parçasıdır. İnsanın kendi iradesi dışında bu parçaların en küçüğü üzerinde dahi tasarrufta bulunmak, insan hayatına kısmi tecavüzdür. Kurumlar yönetim anlayışında bu esası benimseyecekler ve görevlerin yürütümünde vatandaşların gereksiz yere zaman kaybetmemesi için bütün önlemleri alacaklardır. Halk ile ilişkilere çok önem verilecek, “halkına uzak bir Devlet ile uzaklara gidilemeyeceği” hususu daima göz önünde bulundurulacak,  resmi kurum ve kuruluşlara iş için gelen vatandaş ayakta dinlenilmeyecek,  vatandaşların ne kadar süre ile bekleyeceğini bilebilmesi ve daha medeni bir iş takibi açısından numaratör vb. sistemlere geçilecek, işlerin yoğun olduğu ve Devletin vitrini konumunda olan Tapu, Hastane, Nüfus, Sağlık Ocağı, Karakol gibi birimlerde vatandaşların sırasını oturarak bekleyebilmesi ve numaratör sistemi konulması için gerekli önlemler en geç 30.10.2020 tarihine kadar alınacak,  vatandaşlarımızın resmi dairelerden memnun olarak ayrılmaları için bütün imkânlar seferber edilecektir.
10.   Kurumlar tarafından verilen hizmetlerin iyi ve kaliteli olduğunu “zannetmek” ile verilen hizmetlerin gerçekte de iyi ve kaliteli olup olmaması ayrıdır. Bu nedenle, kurum tarafından verilen hizmetlere olabildiğince halkın gözü ile de bakılarak, nasıl daha iyi hizmet verilebileceği hususu sürekli araştırılacaktır.
11.   Kurumlar tarafından hizmet verilirken, “Devletin vatandaşları arasında ayırım yapmayacağı” temel prensibi ile Anayasanın 10’uncu maddesindeki  “eşitlik”  ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır.
12.   Herhangi bir kurumdaki herhangi bir işlem süre olarak iki buçuk dakikada tamamlanabiliyor ise o işlem iki buçuk dakikada tamamlanacak ve vatandaşa da güler yüzle takdim edilecektir. Gerek süreyi aşan kısmın ve gerekse asık suratla verilen hizmetin Valiliğimiz tarafından insan hakları ihlali olarak değerlendirileceği bilinmelidir.
13.   Kamu kaynaklarının tasarruf tedbirlerine titizlikle uyularak kullanılması hususunda azami titizlik gösterilecektir.
14.   Kamu hizmetlerinde saydamlık ve vatandaşa yol gösterici olma vazgeçilmez olacak, bu kapsamda kurumlar tarafından vatandaşın sık karşılaştığı konularla ilgili olarak küçük ve sade el broşürleri hazırlanıp dağıtılacaktır. Bahsi geçen broşürler en geç 30.10.2020 tarihine kadar hazırlanmış ve basılmış olacaktır.
15.   Kurumlarda sorun üretmek değil, sorun çözücü olmak esas olacak, bürokrasiye teslim olunmayacak,  bürokrasi ve tükenmişlik hastalığı ile mücadele edilecek,  iş yokuşa sürülmeyecektir.
16.   Kurumlar hizmetlerinde performans yönetimini esas alacaklar, hizmetlerini rakamlarla ölçülebilir, tutulabilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir hale getirecekler, bu anlamda yıllık hedefler koyarak hedeflerle ilgili olarak Valilik Makamından onay alacaklar, yılbaşında ulaşılacak hedefler ve yılsonunda da bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hususunu kamuoyu ile olabildiğince paylaşacaklardır.
17.   Kararların alınması ve uygulanması aşamalarında mümkün olan en üst düzeyde halk katılımı ve açıklık sağlanacaktır. Bunu sağlamak üzere, yapılan çalışmalar ve özellikle harcamalar kamuoyunca bilinecek, gizlilik özelliği bulunmayan toplantılara halkın katılmasına ve izlemesine imkân verilecektir.
18.   Adalet duygusu, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. İdare, bu değeri yüceltecek ve yönetiminde adil olacaktır.
19.   Kurumlar hukukun üstünlüğü ilkesini tam olarak benimseyecekler ve hukuk kurallarının tarafsız, tavizsiz ve eşit uygulanması sağlanacaktır.
20.   İnsan hakları kullanımının en üst düzeye çıkarılması, insan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Kurum ve kuruluşlar hizmetinde olduğu vatandaşa saygılı olacak, vatandaşa kötü muameleye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşın kötü muamele ile ilgili şikâyetleri kurum amirleri tarafından öncelikle işleme alınacak,  başlatılan işlem ve sonucundan Valilik Makamına bilgi verilecektir.
21.   Kamu yönetimi açısından koordinasyon; kurum ve kuruluşlarıyla personelin çabalarını birleştirmek, zaman açısından uyumlu kılmak ve amaca varmak için iş ve eylemlerin birbiri ardına gelebilmesi ve birbirlerini tamamlaması için gerekli bir fonksiyondur.  Dolayısıyla hizmetler  “idari bütünlük”  ilkesi içerisinde yürütülecek, “ben uygun görmezsem o iş biraz zor yapılır” anlayışı var ise derhal terk edilecek, kamu kurum ve kuruluşları bireysel tatminler için “amaç”  olarak değil,  halka hizmet için  “araç” olarak görülecektir.
22.   Yolsuzluğun toplumsal düzeni ve dokuyu tahrip eden ve kamu kaynaklarını heba eden bir hastalık olduğu gerçeği göz önüne alınarak, kurumlar kendi içlerinde yapacağı denetimlerde bu hususa özel önem vereceklerdir. Ayrıca Valilik Makamının yürüteceği denetimler sırasında konuya özel önem verilecektir.
23.   Kurumlar ve çalışanlar olarak vizyon ve misyon sahibi olunacak, her bir kurumun varlık sebebi ortaya konularak o amaca ne denli ulaşıldığı ve ulaşılabileceği sorgulanarak, hep daha iyi ve güzel hizmeti arayan bir yönetim anlayışı benimsenecektir.
24.   Statükocu olunmayacak, değişime ve dönüşüme açık olunacak ve inisiyatif kullanılacaktır.
25.   Kurum ve kuruluşlar olabildiğince sivil toplum ile işbirliği yapacaklar, var olan toplumsal potansiyeli harekete geçireceklerdir.
26.   Kurum ve kuruluşlar tarafından görev alanlar ile ilgili olarak hizmetin iyileşmesi anlamında ilimiz dahilinde gidişatı değiştirecek projeler hazırlanması ve proje esaslı çalışılması önem arz etmekte olup, değerlendirmelerde bu tür çalışmalar kriter olarak alınacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bu Haberi Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir