Kategori: Tüketiciler Penceresi

Macar halkı, Hunların torunlarıdır, yani soydaşımızdır

“Sizlerin (Türklerin/FÖ) Oğuz evlatlarınız biz Macarların Oğur evlatları diğer Türk halkları gibi eski devirlerde bütün dünyayı harekete getiren (…) (Orta Asya/ FÖ) medeniyet muhitinin aynı mümessilleriydiler. Anadolu’ya Türkler bin yıl önce değil, MÖ 2-3.000 yıl önce geldiler. Atlı Nomad (göçebe) kültürü olarak Anadolu’da büyük bir rol oynadılar. “Türk Tarih Kurumu Alacahöyük’te bunu teyit eden eserler […]

Bu Haberi Paylaş

Orta Asya’da medenileşmenin motoru olan çelişme

Orta Asya’da toplumların toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmesindeki devletleşme ve medenileşme ile kabile konfederasyonu oranları konusundaki tartışmalarda Perinçek’in dediği gibi, taraflar her iki yan için de –yani kabile yaşantısı için de, devlet ve medeniyet için de- kanıt bulmakta zorluk çekmezler. Bundan dolayı Oryantalistler ve Avrupa merkezci tarihçiler Orta Asya coğrafyasındaki kabile ekonomisinin yaygınlığına işaret ederek […]

Bu Haberi Paylaş

Vatan Savaşı’nda önemli bir durak: Erzurum Kongresi

Emperyalistlere bir meydan okuma, İstanbul Hükümeti’ni yok hükmünde kabul etme, Milli Kurtuluş Savaşı’mızın programını ilan etme, Millete tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye hedefini ilan etme Osmanlı Devleti, 20’inci yüzyıla dünyadaki ve kendi ülkesindeki büyük çalkantılar kaosu içinde girdi. Dünyanın İttifak ve İtilaf adlarıyla iki karşıt emperyalist bloka bölündüğü şartlarda Trablusgarp ve Başkan savaşları sonrasında […]

Bu Haberi Paylaş

Öntürk atalarımız İskitler/ Sakalar2

İNSANLIK TARİHİNİN İLK MEDENİ HALKI İskitler (Sakalar), tarih boyunca Batılılarca hep üstü örtülmüş, itibardan düşürülmüş, “göçebe toplumu” diye küçümsenmiş prehistorik bir halktır. Ama insanlık tarihinde ilk kez olarak ilkel göçebeliği aşma aşamasına ulaşan, devlet kuruculuğunun ekonomik ve toplumsal zeminini oluşturan, göçebeliğin en ileri ve son safhası olan atlı çoban kültürünü geliştiren halktır. İskitler, MÖ 4’üncü […]

Bu Haberi Paylaş

Kök Atalarımız Öntürklerde (İskitlerde) atın evcilleştirilmesi ve devlet kuruculuğu1

Atı ilk defa evcilleştirenler Öntürk atalarımız İskitler/Sakalardır. MÖ 4’üncü bin yılda Hazar Denizi’nden Kingan dağlarına kadar olan coğrafyada vahşi at sürüleri İskitlerce (Sakalarca) evcilleştirilmeye başlanmıştır. (1) Atın evcilleştirilmesi, göçebeliğin en ileri ve yüksek safhası olan atlı çoban kültürünün (2) dinamiğidir. Ve atlı çoban kültürünü insanlık tarihinde ilk defa Öntürkler geliştirmiştir. Diğer kavimler Öntürklerden öğrenmişlerdir. Örneğin […]

Bu Haberi Paylaş

Türklerde, “Kaplanlarla koyunların aynı kaptan su içtiği” Yeryüzü Hükümdarlığı Ülküsü

Çoğu zaman çeşitli Tarihçilerce eski Türklerin ana dininin Şamanizm olduğu ileri sürülmüştür. Oysa bilim insanlarınca saptandığı gibi, bırakın Orta Asya’da “askeri demokrasi” döneminde (kahramanlık çağındaki) kurulup dağılan bodunlar (kabile-boy) konfederasyonlarını, atlı çoban kültürünün öncüleri olan Öntürklerde bile MÖ 3. bin yıllarında tektanrıcılık (Tengricilik) vardı. (1) YERYÜZÜ HÜKÜMDARLIĞI VE CİHANGİRLİK Tengricilik aslında Türklerdeki ilkel sınırsızlığı içinde […]

Bu Haberi Paylaş

Türklerin ünlü ordu kuruculuğu

Türkler, on binlerce yıl avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri, bir üretim fazlasının olmadığı, ancak karınlarını doyurabildikleri, kandaş-kardeşlik ilişkileri içinde yaşadıkları Ötüken ormanlarından çıkarak Karadeniz ve Hazar denizine kadar Orta ve Kuzey Asya bozkırlarının ilkel sınırsızlığına yayıldıkları dönemde MÖ 4. Bin yıllarda insanlık tarihinde bir ilk olarak atı evcilleştirmişler, at yetiştiriciliğinde devasa boyutlarda ilerlemişlerdi. At yetiştiriciliğine paralel […]

Bu Haberi Paylaş

Bir medeniyet harikası, Türk şaheseri Karız Kanalları

Tanrı dağlarının karlı suları, çölün altından kazılan Karız kanallarıyla 60 km ötedeki Turfan’a götürülmüş. Bu Türk medeniyet şaheseri, Avrupa merkezi Tarih anlayışının iddia ettiği gibi kabile toplumu imkanlarıyla inşa edilebilir mi? 2 bin 200 yıl önce… Prehistoryada Türklerin, Avrupa merkezci Tarih anlayışına göre kabile toplumu aşamasında yaşadığı iddia edilen bir dönem… Davarlarının, develerinin, kısacası sürülerinin […]

Bu Haberi Paylaş

Avrupalı henüz bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-3

Pantolon deyip de geçmeyelim! Medeniyetin mecburiyeti… Modern çağların giyim tarzının unsuru… Giyim, “maddi kültürün bir unsuru”dur. Ama aynı zamanda “toplumsal bir içeriğe” de sahiptir. Giysiyi, medeni bir mecburiyet olarak belirledik. Afrika yerlileri (Lo Willi’lerde) kadınların, giysi olarak, koparılmış iki daldaki yaprakları apışaralarının ön ve arkasına dar bir kemerle bağladıkları belirtiliyor. (Hammond, 1971: 70’den aktaran Doç. […]

Bu Haberi Paylaş

Avrupalı bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-2

Aslında son dönemin bulguları bir bakıma tarihin yeniden yazılmasını da zorunlu hale getirmiştir. Göbeklitepe hafriyatlarından çıkan tarihi bulgular bunu özellikle güncelleştirdi. Altın Elbiseli Adam, Kazakistan’da Esik kurganından 1969’da çıkarıldı. 3 bin yıl öncesine,( MÖ 1. bin yıllarına) tarihleniyor. Avrupa merkezci Tarih anlayışıyla bize tarihimizi çarpıtarak öğretmeye çalışan Avrupalılar pantolon giymesini bilmezken, atalarımız 3 bin yıl […]

Bu Haberi Paylaş

Avrupalı bezden pantolon giyemezken, biz Orta Asya’da hakanlarımıza altın elbise örüyorduk-1

Son dönemlerde elde edilen bulgulara göre, Türklüğün ve Türkçenin Prehistoryanın (Tarih öncesinin) derinliklerine, Neolitiğin (Cilalı Taş Devrinin) ilkel karanlıklarına kadar indiği kanıtlanmıştır. Osmanlı, Türk tarihini kendisiyle başlatır, kendisiyle bitirmeye çalışır. Osmanlı’dan önce Türklük yoktur. Avrupa Merkezci Tarih anlayışına göre, Türkler Orta Asya’da kabileler halinde yaşamaktadır; çoban boylardır. Atlarının sırtında, sürülerinin peşinde o yaylak benim bu […]

Bu Haberi Paylaş

Siyasette, Tarih bilinci en iyi mürşittir

Yüzyıl önce “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” saptamasındaki tarihsel derinlik Tarih, sosyal bilimlerin anası, tarih bilincini de bilinçlerin anası ve zemini olarak belirtmiştik. Tarih bilinci eksikliğinin, insanları çeşitli olaylar karşısında takındıkları tutumlarda düşman saflarına savrulmalarına neden olabildiğini ifade etmiştik. Mehmet Akif, geçen yüzyılın başlarında ”Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” saptamasıyla, emperyalizmin tıynetini ve […]

Bu Haberi Paylaş

Türk tarihinin derinlikleri…

Tarihimizi Batı tarihçilerinden öğrenen aydınlarımız, Anadolu’ya gelişimizi 1071 yılıyla başlatırlar. Anadolu’nun kapıları 1071 yılında Malazgirt savaşıyla açılmıştır. Ama Anadolu’ya Türk’ün ilk gelişi Malazgirt Zaferi ile değildir. Ya da Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Türk tarihi Osmanlı’yla başlar ve biter. Milli Mücadele’den sonra Kemalist Devrim’in Tarih çalışmaları sayesinde tarihimizin Orta Asya yataklarıyla tanıştık. Ancak orda da gene […]

Bu Haberi Paylaş